Werkwijze*

METHODIEK BIJ EEN AKOESTISCH ONDERZOEK

ONDERSCHEID WORDT GEMAAKT TUSSEN ENERZIJDS BESTAANDE SITUATIES EN ANDERZIJDS SITUATIES IN DE ONTWERPFASE.

Bestaande situaties hebben de eigenschap dat men de toestand kan beoordelen aan de hand van vaststellingen. Situaties in ontwerp kan men enkel beoordelen op basis van de ontwerpgegevens, met de kans dat de realisatie van het project min of meer kan verschillen van het ontwerp. Met die onzekerheid wordt in de akoestische studie rekening gehouden.

 

Stap 1. Omschrijving van de studieopdracht. 

Van u als opdrachtgever wordt verwacht dat u aangeeft wat het gestelde probleem is, of dat u zo goed mogelijk beschrijft wat de aanleiding is om een akoestisch onderzoek aan te vragen, kortom: wat de doelstellingen zijn.

Stap 2. Samenstelling van het dossier. 

Om de opdracht optimaal te laten verlopen, heeft de deskundige behoefte aan gegevens die het project beschrijven. Enerzijds kunnen deze gegevens door u als opdrachtgever aangeleverd worden onder vorm van technische fiches, plannen en contracten. Anderzijds kunnen de gegevens ter plaatse door de deskundige verzameld worden.

Stap 3. Opmetingen, analyse en beoordeling van de meetdata. 

Aan de hand van de verzamelde stukken of na zijn plaatsbezoek, kan de deskundige zijn methodiek en meetstrategie bepalen. De vereiste meetdata worden verzameld, geanalyseerd en beoordeeld. Op het einde van deze fase zal de deskundige kunnen uitmaken of geldende normen en criteria al dan niet overschreden worden.

Stap 4. Prognose- en simulatieberekeningen. 

Bij projecten in ontwerp is de deskundige aangewezen op de uitvoering van prognoseberekeningen om de te verwachten geluidbelasting te begroten. In geval van bestaande installaties waarop wegens normoverschrijding dient geremedieerd, zal de deskundige gebruik maken van simulatieberekeningen om het effect van remediërende maatregelen te evalueren.

Stap 5. Uitwerken van maatregelen. 

In dit stadium beschikt de deskundige aan de hand van zijn studie over de nodige gegevens om de aangewezen maatregelen uit te werken en te beschrijven met het oog op de uitvoering ervan.

 

Bovenstaande beschrijving geeft een overzicht van de logisch te volgen stappen in een akoestisch onderzoek. Afhankelijk van de consequenties in het project zullen de individuele stappen hetzij beperkt of uitgebreid aan bod komen. De deskundige bepaalt in overleg met de opdrachtgever welke de te volgenge route zal zijn.

Het Adviesbureau Hugo VERHAS is uw deskundige in het domein van de akoestiek.

(*) Geldt zowel voor geluid als voor trillingen

Meer weten over onze diensten?